MENU
Úvodní strana » Měření spalin

Měření spalin

Ke každému měření spalin vytiskneme protokol o měření s uvedenými hodnotami

U kondenzačních kotlů se provádí měření spalin z důvodu seřízení CO2 pro správný chod kotle.

Měření spalin je povinnost provádět dle normy TPG 704 01 u spotřebičů kategorie B 

Měří se 4 nejdůležitější hodnoty:

  • koncentrace CO neředěné ve spalinách (ppm) 
  • koncentrace CO ve výšce 1,5m nad podlahou v místě instalace (ppm) 
  • teplota spalin (°C)
  • tah komínu (pa)

Dle koncentrace CO ve spalinách se stanovuje další termín servisu.

  • do 100 jednotek ppm je spotřebič v pořádku
  • do 1000 jednotek ppm se stanový servis dle níže uvedené tabulky
  • nad 1000 jednotek ppm se kotel ihned odstavuje z provozu.
     

image00.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou. Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, porušení tlakové dynamické rovnováhy systému „místnost–spotřebič“, případně „přerušovač tahu–komín“ a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče instalován

Měření spalin provádíme jedním z nejmodernějších přístrojů TESTO 330-2LL


 4 pas. Test 

V případě že je v objektu zároveň instalováno plynové zařízení kategorie B se zařízení způsobující podtlak (ventilátory, větrací zařízení, spotřebiče s ventilátorem, centrální vysavače, tahem komína jiných spotřebičů,  jinými zařízeními). Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak, jehož hodnota je větší než 4 Pa.

Ověření nepřípustného podtlaku je možné provést sondou pro nízké tlaky s režimem měření 4Pa.
 

map